Disclaimer

1.1 Proclaimer

Gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u op de website toch iets tegenkomen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Geef uw reactie door via snelinternet@stichtsevecht.nl

1.2 Privacy op website

Gemeente Stichtse Vecht (inclusief haar onderdelen) respecteert de privacy van de bezoekers van  www.snelinternet-stichtsevecht.nl  (hierna: website). Bij het gebruik van interactieve diensten en een bezoek aan de website staat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Gemeente Stichtse Vecht houdt zich dan ook aan de wettelijke voorschriften op dit gebied, met name  de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Gemeente Stichtse Vecht gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

1.2.1      Welke persoonsgegevens verwerkt gemeente Stichtse Vecht?
Voor alle bezoekers van de website worden door gemeente Stichtse Vecht gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van cookies Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van 1 van de diensten die gemeente Stichtse Vecht aanbiedt, kunnen naast deze gegevens, samen met uw IP-adres, door gemeente Stichtse Vecht worden verwerkt voor het doel waarvoor u deze gegevens invult.

1.2.2      Met welk doel verwerkt gemeente Stichtse Vecht gegevens?
Gemeente Stichtse Vecht verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de door de gemeente aangeboden en gefaciliteerde diensten. Uw gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor het uitvoeren van statistisch onderzoek en het personaliseren van websiteonderdelen.

1.2.3      Aan wie verstrekt de gemeente Stichtse Vecht gegevens?
Gemeente Stichtse Vecht zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Gemeente Stichtse Vecht geeft uw persoonsgegevens soms aan instellingen zoals pensioenfondsen en de belastingdienst. Zij maken hiervan gebruik bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

1.2.4      Hoe beschermt gemeente Stichtse Vecht  persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of enig onrechtmatig gebruik maakt gemeente Stichtse Vecht gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Gemeente Stichtse Vecht bewaart uw persoonsgegevens tijdens de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

1.2.5      Welke rechten hebt u?
U hebt het recht gemeente Stichtse Vecht te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u gemeente Stichtse Vecht verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U moet in uw verzoek aangeven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek reageren wij binnen 4 weken.